I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem: znudzonydziubek.pl (dalej jako: „Serwis”) jest inprogra.pl Łukasz Sadowski z siedzibą w Warszawie (kod: 03-672), przy ul. Promienna 5, NIP: 5321872628, REGON: 146122780, e-mail: kontakt@znudzonydziubek.pl (dalej jako: „Administrator”).
 2. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • a) poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkowników Serwisu informacje, w tym dane osobowe użytkowników Serwisu,
  • b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”),
  • c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego firmy inprogra.pl Łukasz Sadowski, funkcjonującego pod adresem znudzonydziubek.pl.

II. INFORMACJE O PRZETWARZANIU I OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Serwisu jest Administrator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu przez Administratora dokonywane jest zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.; dalej jako: „RODO”).
 3. Administrator zapewnia, że przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, a ponadto, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; są one zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; są adekwatne, stosowne oraz ograniczone w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię i nazwisko; adres zamieszkania lub pobytu albo adres siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres do doręczenia (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu albo adres siedziby); adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego. W wypadku użytkowników Serwisu nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) użytkownika Serwisu.
 5. Użytkownicy Serwisu przekazują dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, iż brak podania przez użytkownika Serwisu wskazanych w nim danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, prowadzi do braku możliwości jej zawarcia przez użytkownika Serwisu.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu wyłącznie w celu:
  • a) udostępnienia użytkownikom Serwisu jego oferty, zawarcia i realizacji zawieranych z użytkownikami Serwisu umów sprzedaży, a także wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamację w terminie i formach przewidzianych prawem, obsługi zwrotów towarów, informowania o dotychczas złożonych reklamacjach, oraz dokonywania rozliczeń podatkowych,,
  • b) przesyłania użytkownikom Serwisu korespondencji marketingowej w postaci tzw. newslettera. Jednocześnie użytkownik Serwisu jest uprawniony, w każdym czasie, do rezygnacji z subskrypcji newslettera (wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych), poprzez kliknięcie w link „rezygnacji z subskrypcji”,
  • c) utrzymywania kontaktu z użytkownikami Serwisu oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego, za pośrednictwem mediów społecznościowych (Instagram, Facebook),
  • d) profilowania aktywności użytkowników Serwisu, w celu dostosowania reklamy i oferty kierowanej do użytkowników Serwisu przez Administratora.
 7. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu dokonywane jest przez Administratora na następujących podstawach: w odniesieniu do celów określonych w ust. 5 pkt a) powyżej – w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu jest konieczne do realizacji umów sprzedaży oraz, jak również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, do odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, nałożonych na Administratora, przez które rozumie się m.in. obowiązki podatkowe, w odniesieniu do celów określonych w ust. 5 pkt b) powyżej - na podstawie zgody wyrażonej przez użytkowników Serwisu, w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w odniesieniu do celów określonych w ust. 5 pkt c) i d) powyżej - w oparciu o przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, realizowanego przez Administratora.
 8. Z danych, o których mowa w ust. 5 powyżej Administrator będzie korzystał: przez czas wykonywania obowiązków wynikających z zawarcia umów sprzedaży, o których mowa w ust. 5 pkt a) powyżej, przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, nie dłużej niż przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawarcia umów sprzedaży, o których mowa w ust. 5 pkt a) powyżej a w przypadku dochodzenia roszczeń przez czas trwania takich postępowań, przez czas do momentu wniesienia przez użytkownika Serwisu sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, w zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych oraz w zakresie profilowania aktywności użytkownika Serwisu.
 9. Dane osobowe użytkowników Serwisu są chronione, stosownie do obowiązujących regulacji prawnych, przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych, odpowiednich do występujących zagrożeń a także przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem albo utratą.
 10. Wycofanie przez użytkownika Serwisu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora: uczestniczące w wykonywaniu czynności obsługi systemów informatycznych, podwykonawcy wykonujący na rzecz Administratora obowiązki wynikające z umów sprzedaży, o których mowa w ust. 5 pkt a) powyżej (np. podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty obsługujące płatności), podmioty świadczące pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inni administratorzy danych osobowych przetwarzający te dane we własnym imieniu: podmioty prowadzące działalność płatniczą – banki, instytucje płatnicze.
 12. Użytkownicy Serwisu mają prawo do: sprostowania danych osobowych, poprawienia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych – wstrzymania przetwarzania danych lub nieusuwania danych, w zależności od treści złożonego wniosku, usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, dostępu do danych osobowych w postaci informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 13. Administrator nie dokonuje przekazania danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 14. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 11 powyżej użytkownik Serwisu może kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazanym w rozdziale I ust. 1 niniejszej polityki prywatności.

III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujęcych celach:
  • a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • b) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik ten nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika Serwisu.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik Serwisu nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

IV. INFORMACJA O LOGACH SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane sa poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • a) czas nadejścia zapytania,
  • b) czas wysłania odpowiedzi,
  • c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • f) informacje o przeglądarce użytkownika,
  • g) Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Serwisu. Administrator wskazuje, że przedmiotowe strony internetowe nie są w żaden sposób powiązane z Serwisem. Administrator zachęca do zapoznania się z obowiązującymi na tych stronach dokumentami dotyczącymi ich działania oraz ochrony prywatności ich użytkowników.
 2. Poprzez korzystanie z Serwisu, użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej polityce prywatności.
 3. Wszelkie pytania lub wątpliwości odnośnie niniejszej polityki prywatności mogą Państwo kierować na adres: kontakt@znudzonydziubek.pl.
4